DEN BRAVEN - Interiérová farba na sadrokartóny AMBIENT biela 18 kg
35,09 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEN BRAVEN - Interiérová farba na sadrokartóny AMBIENT biela 18 kg
35,09 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Interiérová maliarska farba určená na maľovanie interiérových stien a stropov v domácnosti alebo komerčných priestoroch. Farba má veľmi vysokú priľnavosť na sadrokartón s výslednou belosťou 88%.Zároveň je odolná voči oteru za sucha s veľmi vysokou krycou schopnosťou. Farbu je možné dotónovať do odtieňa pomocou tónovacích farieb.Výdatnosť:- 6-10m2/kgRiedenie:- vodouPoužitie:+ interiérové nátery sadrokartónových dosiek všetkých výrobcov+ nátery štrukturálnych tapiet a tapiet zo sklených vlákien+ prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom+ nátery omietok, muriva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiekPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, pevný, vyzretý, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo iného znečistenia.v prípade ak je povrch biologicky napadnutý -vytvorené plesne, je potrebné toto napadnutie odstrániť.V prípade potreby tmelom vyrovnajte a vyplňte trhliny alebo menšie diery.Pred náterom farbou ošetrite podklad penetračným náterom S-T70 alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 0,3-0,5 L na 1 kg farby.AplikáciaPo zaschnutí penetračného náteru aplikujte 1-2 krycie nátery farbou zriedenou s vodou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Po dôkladnom premiešaní nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním.Medzi jednotlivými vrstvami nechajte potrebný čas na schnutie aplikovanej vrstvy.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5- chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1).Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba biela 18 kg
82,43 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba biela 18 kg
82,43 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Interiérová farba určená predovšetkým na povrchovú úpravu sadrokartónu. Vhodná je však aj na náter stierok, omietok, murív, betónu a drevotriesky v interiéri. Je oderuvzdorná za sucha, paropriepustná s vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Vytvára matný vzhľad. Výdatnosť:- cca 5-7 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodou max. do 10%Príprava podkladu Podklad musí byť vyzretý, pevný, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov a prasklín. Nerovnosti je potrebné vyplniť vhodným tmelom. Aplikácia Farbu aplikujte štetcom, valcom alebo striekaním. Ako prvé urobte penetračný náter prípravkom Pamakryl PEF zriedeným čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2, čím dôjde k zabezpečeniu dostatočnej priľnavosti farby. Následne aplikujte dve vrstvy Sadakrinom. Medzi jednotlivými nátermi dodržujte prestávku 4-6 hodín pre dostatočné uschnutie náteru. Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadne.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:Žiadne.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P 501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s aktuálnym zákonom o odpadoch.Doplňujúce vety o nebezpečnosti:EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolaťalergickú reakciu.Doplňujúce informácie na etikete:VOC-kategória a podkategória výrobku: A/aHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:

PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba biela 25 kg
119,73 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba biela 25 kg
119,73 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Interiérová farba určená predovšetkým na povrchovú úpravu sadrokartónu. Vhodná je však aj na náter stierok, omietok, murív, betónu a drevotriesky v interiéri. Je oderuvzdorná za sucha, paropriepustná s vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Vytvára matný vzhľad. Výdatnosť:- cca 5-7 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodou max. do 10%Príprava podkladu Podklad musí byť vyzretý, pevný, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov a prasklín. Nerovnosti je potrebné vyplniť vhodným tmelom. Aplikácia Farbu aplikujte štetcom, valcom alebo striekaním. Ako prvé urobte penetračný náter prípravkom Pamakryl PEF zriedeným čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2, čím dôjde k zabezpečeniu dostatočnej priľnavosti farby. Následne aplikujte dve vrstvy Sadakrinom. Medzi jednotlivými nátermi dodržujte prestávku 4-6 hodín pre dostatočné uschnutie náteru. Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadne.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:Žiadne.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P 501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s aktuálnym zákonom o odpadoch.Doplňujúce vety o nebezpečnosti:EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolaťalergickú reakciu.Doplňujúce informácie na etikete:VOC-kategória a podkategória výrobku: A/aHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: