SAVO ORIGINAL 1,2 l
3,88 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
SAVO ORIGINAL 1,2 l
3,88 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

SAVO Original je určený na dezinfekciu vody a povrchov v domácnosti a už viac ako 30 rokov sa teší veľkej priazni spotrebiteľov. Jeho použitie je všestranné. Spoľahlivo odstráni nebezpečné vírusy a baktérie, ktoré zamorujú povrchy vo vašej domácnosti a vodu v studniach a bazénoch. Hlavné vlastnosti produktu: * Zlikviduje 99,9% baktérií a vírusov vo vašom okolí, * Účinný vo vodnom i suchom prostredí, * Má bieliace účinkyBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

SAVO ORIGINAL 4 kg
10,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
SAVO ORIGINAL 4 kg
10,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

SAVO Original je určený na dezinfekciu vody a povrchov v domácnosti a už viac ako 30 rokov sa teší veľkej priazni spotrebiteľov. Jeho použitie je všestranné. Spoľahlivo odstráni nebezpečné vírusy a baktérie, ktoré zamorujú povrchy vo vašej domácnosti a vodu v studniach a bazénoch. Hlavné vlastnosti produktu: * Zlikviduje 99,9% baktérií a vírusov vo vašom okolí, * Účinný vo vodnom i suchom prostredí, * Má bieliace účinkyBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

ISOLDA dezi SKIN liquid - Alkoholový dezinfekčný prostriedok 5 l
45,02 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
ISOLDA dezi SKIN liquid - Alkoholový dezinfekčný prostriedok 5 l
45,02 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

ISOLDA dezi SKIN liquid je tekutý dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu s veľmi dobrou dermálnou znášanlivosťou, určený k priamemu použitiu pre hygiénu a dezinfekciu pokožky rúk.Prostriedok ISOLDA dezi SKIN Liquid je určený pre Hygienickú dezinfekciu rúk (HDR) podľa normy EN 1500. Redukuje množstvo prechodnej mikroflóry na povrchu rúk s cieľom prerušiť cestu prenosu mikroorganizmov. Prevádza sa vtieraním alkoholového dezinfekčného prostriedku v množstve 3 ml po dobu 30 sekúnd do suchej pokožky (bez použitia vody) až do úplného zaschnutia.Spektrum dezinfekčného účinku:Baktericídny – podľa normy ČSN EN 13727 Virucídny – na obalené viry ​(vč. COVID-19) podľa normy ČSN EN 14476 ​Mykobaktericídny a tuberkulocídny - podľa normy ČSN EN 14348Identifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Výstražné slovo - NebezpečenstvoH225 -Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 -Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 -Môže spôsobiťospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozornenie:P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii aleboodovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS07,GHS02Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 

AUSTIS ETERNAL - Dezinfekčný prípravok 0,5 L
7,85 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
AUSTIS ETERNAL - Dezinfekčný prípravok 0,5 L
7,85 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Oblasť použitia:ETERNAL dezinfekcia je určený na likvidáciu vírusov na ľudskej pokožke. Prípravok je určený pre neprofesionálnych užívateľov/pre širokú verejnosť.Nie je vhodný pre deti do 3 rokov veku. Nie je určený na použitie personálom vo zdravotníckych zariadeniach a ani na chirurgickú dezinfekciu. Nepoužívať naporanenú kožu alebo pri výskyte kožných ochorení.Spotreba:2 × 3 ml (na pokrytie celých rúk a zápästia), maximálne 10 × denneBalenie:500 ml plastová fľaša s rozprašovačom, 3 a 10 l plastový kanisterAlkoholový dezinfekčný prípravok určený k likvidácií vírusov na ľudskej pokožke. Má široké spektrum účinku voči vírusom.Prípravok je určený pre neprofesionálne použitie a nie je určený pre použitie personálom v zdravotníckych zariadeniach a ani pre chirurgickú dezinfekciu. ETERNAL dezinfekcia sa nanáša na lokálnu aplikáciu na ruky rozprašovačom alebo dávkovačom na tekuté mydlo. Prípravku použite dostatočné množstvo (2 × 3 ml), aby pokryl celú plochu rúk a zápästia. Naneste na dlane a rozotrite po celých rukách a zápästiach; zvláštnepozornosť venujte okoliu nechtov a záhybom v koži. Dobre vtierajte, kým nie je koža suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitieprípravku je maximálne 10 × za deň. Pri opakovanom použiť môže dôjsť k vysúšanie pokožky. Pri častejšom používaní je vhodné aspoň 1× za deňošetriť pokožku rúk regeneračným krémom na ruky. Pri manipulácii s prípravkom aj nanášaní na pokožku dajte pozor, abynedošlo k zaneseniu gélu do očí. Nevdychujte paryBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

AUSTIS ETERNAL - Dezinfekčný prípravok 10 L
61,56 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
AUSTIS ETERNAL - Dezinfekčný prípravok 10 L
61,56 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Oblasť použitia:ETERNAL dezinfekcia je určený na likvidáciu vírusov na ľudskej pokožke. Prípravok je určený pre neprofesionálnych užívateľov/pre širokú verejnosť.Nie je vhodný pre deti do 3 rokov veku. Nie je určený na použitie personálom vo zdravotníckych zariadeniach a ani na chirurgickú dezinfekciu. Nepoužívať naporanenú kožu alebo pri výskyte kožných ochorení.Spotreba:2 × 3 ml (na pokrytie celých rúk a zápästia), maximálne 10 × denneBalenie:500 ml plastová fľaša s rozprašovačom, 3 a 10 l plastový kanisterAlkoholový dezinfekčný prípravok určený k likvidácií vírusov na ľudskej pokožke. Má široké spektrum účinku voči vírusom.Prípravok je určený pre neprofesionálne použitie a nie je určený pre použitie personálom v zdravotníckych zariadeniach a ani pre chirurgickú dezinfekciu. ETERNAL dezinfekcia sa nanáša na lokálnu aplikáciu na ruky rozprašovačom alebo dávkovačom na tekuté mydlo. Prípravku použite dostatočné množstvo (2 × 3 ml), aby pokryl celú plochu rúk a zápästia. Naneste na dlane a rozotrite po celých rukách a zápästiach; zvláštnepozornosť venujte okoliu nechtov a záhybom v koži. Dobre vtierajte, kým nie je koža suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitieprípravku je maximálne 10 × za deň. Pri opakovanom použiť môže dôjsť k vysúšanie pokožky. Pri častejšom používaní je vhodné aspoň 1× za deňošetriť pokožku rúk regeneračným krémom na ruky. Pri manipulácii s prípravkom aj nanášaní na pokožku dajte pozor, abynedošlo k zaneseniu gélu do očí. Nevdychujte paryBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

ISOKOR CLINIC GÉL - Hygienický prípravok 100 ml
4,42 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
ISOKOR CLINIC GÉL - Hygienický prípravok 100 ml
4,42 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Hygienicky prostriedok na prírodnej báze vhodný na hygienickú očistu rúk a pokožky tela.Vyrába sa z výťažkov z rastlín a kvalitných, za studena lisovaných olejov.Prostriedok prešiel dermatologickým testovaním s výbornými výsledkami a získal V-label certifikáciu. Použiteľný je s následným opláchnutím, ale aj bez opláchnutia.Je skvelým pomocníkom v boji proti vírusom, baktériami a inými patogénmi.Vhodný je nie len na pokožku a ruky, ale je možné ho využiť aj na hygienickú starostlivosť o povrchy v domácnosti.

ISOKOR CLINIC GÉL - Hygienický prípravok 250 ml
9,22 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
ISOKOR CLINIC GÉL - Hygienický prípravok 250 ml
9,22 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Hygienicky prostriedok na prírodnej báze vhodný na hygienickú očistu rúk a pokožky tela.Vyrába sa z výťažkov z rastlín a kvalitných, za studena lisovaných olejov.Prostriedok prešiel dermatologickým testovaním s výbornými výsledkami a získal V-label certifikáciu. Použiteľný je s následným opláchnutím, ale aj bez opláchnutia.Je skvelým pomocníkom v boji proti vírusom, baktériami a inými patogénmi.Vhodný je nie len na pokožku a ruky, ale je možné ho využiť aj na hygienickú starostlivosť o povrchy v domácnosti.