HYDROSOL Polyurethane 2K - vodoodpudivý dvojkomponentný náter bezfarebný 2,25 kg
112,32 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

HYDROSOL Polyurethane 2K je dvojkomponentný polyuretánový náter na vodnom základe, transparentného polomatného vzhľadu, ktorý je primárne určený na dodatočnú odolnosť proti vode a ochranu pred mechanickými zaťaženiami HYDROSOLu Decor base. Môže sa použiť aj pri dekoratívnej ochrane stien a iných zaťažených povrchov v obytných a komerčných budovách, šlolách, materských školách, nemocniciach, domovoch dôchodcov, hoteloch a iných budovách, ktoré si vyžadujú trvanlivejší náter a tým menšiu citlivosť náterového filmu na škvrny a tým aj ich ľahšie odstraňovanie. Vhodnými podkladmi sú vyrovnávacími hmotami zahladené povrchy, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod. Možné je aj nanášanie na staré dobre prídržné a disperzné nátery odolné proti mokrému oderu. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Vlastnosti: - úplná vodoodpudivosť - vysoká odolnosť a mechanický oder - odolnosť proti chemikáliám a UV žiareniu Spotreba: - cca 0,13kg/m2Príprava podkladu Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, vo vode ľahko rozpustných solí, mastnoty a iných nečistôt. Prach a iné neprídržné nečistoty povysávame alebo odstránime pozametaním, zvyšky bedniacich olejov z betónových povrchov umyjeme prúdom horúcej vody alebo parou. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode rozmáčavé vrstvy farieb a nástreky olejových farieb, lakov alebo emailov. Povrchy napadnuté stenovými plesňami pred nanášaním vyrovnávacej hmoty povinne dezinfikujeme. Nové omietky pred nanášaním vyrovnávacej hmoty necháme schnúť, resp. zrieť aspoň 7 až 10 dní pre každý cm hrúbky, na nové betónové podklady náter nenanášame skôr ako mesiac po betonáži. Príprava náteru Náter pripravíme tak, že medzi sebou zmiešame dobre premiešané komponenty A a B. Pri príprave menších množstiev dbáme na to, aby sa komponenty A a B miešali v hmotnostnom pomere 3,5 (A) : 1 (B).Získanú zmes dobre premiešame, aby zostala celkom homogénna.Pre prvú vrstvu ju môžeme zriediť vodou do 10%, riedenie náteru pre druhú vrstvu nesmie byť väčšie ako 5%. Nanášanie náteru Náter nanášame v dvoch (výnimočne aj v troch) vrstvách štetcom alebo maliarskym valčekom s krátkym vlasom, maliarskym štetcom vhodným na nanášanie disperzných maliarskych farieb alebo striekaním. Pri nanášaní valčekom používame vhodnú stieraciu mriežku. Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať až na celkom suchú predchádzajúcu vrstvu – v normálnych podmienkach je to minimálne 4 hodiny a nie viacej ako 24 hodín po nanesení predchádzajúcej vrstvy. Pri nižších teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje, pri vyšších teplotách a nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu sa skracuje. Relatívna vlhkosť vzduchu počas aplikácie a zasieťovania nesmie presiahnuť 75%. Na striekanie môžeme použiť klasické vysokotlakové a moderné nízkotlakové pištole rôznych druhov (s "vonkajším" alebo "vnútorným miešaním vzduchu"), ako aj "airless" agregáty najrôznejších vyhotovení, pri výbere priemeru striekacích trysiek a pracovného tlaku dodržiavame návody výrobcov týchto zariadení. Jednotlivé stenové plochy maľujeme bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) bez ohľadu na vyššie uvedené pri nanášaní každej vrstvy vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčekmi.

COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K 6 kg
39,12 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K 6 kg
39,12 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Dvojzložková hydroizolačná hmota so schopnosťou premostenie trhlín určená do interiéru aj exteriéru.Vhodná je pod keramické obklady, pri realizácii kúpeľní, na izoláciu vonkajších terás, bazénov a pod.Je odolná voči tlakovej vode, voči radónu a je vhodná aj do bazénov vďaka odolnosti proti chlórovej vode.Je schopná premostiť trhliny väčšie ako 0,75 mm pri teplote do -20°C, testovaná pre styk s pitnou vodu, vhodná pre antikorózne nátery oceľových konštrukcií, odolná voči UV žiareniu, má vysokú prídržnosť k podkladu a zároveň vysokú prídržnosť následných vrstiev cementových lepidiel triedy C2.Výdatnosť:- 1,5 kg/m2Príprava podkladuPovrch musí byť pevný, súdržný, bez trhlín, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnôt bez voľných častíc. Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté.Nové omietky a betóny musia byť dokonale vysušené a spevnené. Ideálnym podkladom sú sadrokartóny, betóny, potery a omietky. Podklad musí byť rovný, objemovo stabilný a dostatočne súdržný, aby umožnil naniesť súvislú vrstvu hydroizolácie. Väčšie nerovnosti je dobré najskôr vyrovnať. Pred nanesením hydroizolácie doporučujeme povrch napenetrovať univerzálnou penetráciou Color Company.AplikáciaPri spracovaní hydroizolačnej hmoty musí byť teplota prostredia a podkladu od +5°C až do +25°C.  Základný hmotnostný pomer suchej a tekutej zložky je 1:1. Suchú zložku vysypte do nádoby, dolejte približne polovicu tekutej zložky a premiešajte na hustú kašovitú hmotu. Následne na to dolejte zvyšnú polovicu tekutej zložky a všetko premiešajte na jemnú homogénnu hmotu. Hmotu nechajte asi 2 minúty odstáť a opäť ju premiešajte. Takto pripravenú hmotu môžete aplikovať. Je potrebné si pripraviť iba také množstvo, ktoré stihnete spotrebovať do 60 minút. Hydroizolačnú hmotu nanášajte nerezovým hladítkom, štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu odporúčame aplikovať kolmo na prvú vrstvu po zaschnutí prvej vrstvy po cca 6 až 12 hodinách. Miesta s vyšším namáhaním ako sú kúty,  rohy, odtokové žľaby je potrebné vystužiť špeciálnou tesniacou páskou, ktorá sa vloží ešte do nezaschnutého prvého náteru. Lepidlá na lepenie keramických obkladov a dlažieb je možné nanášať už po 5 hodinách od nanesenia druhej vrstvy hydroizolácie. Čistenie náradiaPo skončení prác materiál a pracovné pomôcky očistite vodou. Ruky umyte vodou a mydlom a použite ochranný krém na ruky. Identifikácia nebezpečnosti (tekutá zložka)Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nebola klasifikovaná.Prvky označovania- žiadneIná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.A/g/VR: Základné náterové látkyHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lNajvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 0g/l.Identifikácia nebezpečnosti (suchá zložka)Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Skin Sens. 1B, H317Eye Dam. 1, H318STOT SE 3, H335Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieMôže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: portlandský cement, popolček z portlandského cementuVýstražné upozorneniaH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte lekára.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Prach môže tvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

AUSTIS FORTISOL - Hydroizolačná mrazuvzdorná hmota šedá 20 kg(A+B)
107,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
AUSTIS FORTISOL - Hydroizolačná mrazuvzdorná hmota šedá 20 kg(A+B)
107,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Dvojzložková hydroizolačná hmota, ktorá vytvára bezšvovú hydroizolačnú vrstvu s výbornou priľnavosťou na betón. Vytvrdnutá hmota je mrazuvzdorná, odolná spodnej vode s možnou aplikáciou aj na nie celkom vyzretý betón. Hmotu je možné použiť aj aj ako izoláciu pod obkladový materiál napr. v kúpeľniach, plaveckých bazénoch, vodných nádržiach. Je vhodná aj ako izolácia septikov, kanálov a štôlní podzemných a vodných stavieb. Spotreba: - 1-1,5 kg/m2 pri netlakových izoláciách pod obklad (1 vrstva)- 2-3 kg/m2 pri izolácií do 1m pod úroveň terénu proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode (2-3 vrstvy)- 4-6 kg/m2 pri izolácií od 1m do 50m pod úroveň terénu proti vode pôsobiacej tlakom z podkladu (3-4 vrstvy)Riedenie: - pripravená na použitie po zmiešaní zložiekPríprava podkladu Podklad musí byť suchý, súdržný, očistený od voľných nečistôt a odmastený. Poškodené miesta odporúčame opraviť a vyrovnať. Je potrebné podklad zvlhčiť alebo napenetrovať pomocou Forte Penetral. Vysoko hladené alebo gletované povrchy je nutné prebrúsiť. Aplikácia Do čistej nádoby nalejte Fortisol zložku B a za miešanie pomaly prisypávajte zložku A. Pomer miešanie jednotlivých zložiek je 3 diely zložky A : 1 dielu zložky B. Hmotu dôkladne premiešajte , aby neobsahovala hrudky a nedošlo k jej napeneniu. Po tejto dobe nechajte hmotu 5 minút odstáť a opäť krátko zamiešajte.Aplikujte štetkou, valčekom, kartáčom alebo nerezovou stierkou najskôr po 4 hodinách od nanesenia penetrácie. Naneste príslušný počet vrstiev podľa spôsobu použitia. Ďalšiu vrstvu je možné naniesť v dobe kedy prechádzajúca vrstva je tuhá a dostatočne pevná, aby nedošlo k jej poškodeniu - najskôr po 6 hodinách. V priebehu vytvrdzovanie nesmie prísť hmota do kontaktu s vodou. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte ihneď vodou.