HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba šedá 1 L
25,37 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba šedá 1 L
25,37 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Epoxidová, dvojzložková základná farba s vysokými antikoróznymi, izolačnými a plniacimi schopnosťami. Má veľmi dobrú priľnavosť, je odolná voči oderom a poveternostným vplyvom. Nanáša sa na kovové, hliníkové, nerezové a pozinkované povrchy. Výdatnosť: - 6 m2/kgRiedenie:- riedidlo 775 (pomer 4:1)Tuženie:- tužidlo BODY 732Príprava podkladu Podklad pred aplikáciou farby očistite od nečistôt a odmastite.staré nátery je nutné prebrúsiť.AplikáciaZákladný náter zmiešajte s tužidlom v pomere 4:1.Dobre premiešajte a následne pridajte riedidlo, zamiešajte, preceďte a aplikujte.Po uschnutí a prebrúsení základného náteru je možné aplikovať všetky druhy plničov.Pokiaľ nie je nutné použitie plniča, naneste vrchný náter.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete: bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernou molekulovou hmotnosťou 700n-butanoltoluénVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný