ELASTIK - Denaturovaný technický lieh 1 l
6,18 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
ELASTIK - Denaturovaný technický lieh 1 l
6,18 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Technický lieh je roztok alkoholu, denaturačných činidiel a vody.Výrobok je určený do liehových varičov, na svietenie, na horenie ako laboratórne činidlo.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiGHS klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Horľavé kvapaliny: kategória 2, Flam. Liq.2 H225 veľmi horľavá kvapalina a paryVážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Irrit.2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očíPrvky označovaniaVýstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225: Veľmi horľavá kvapalina a paryH319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP102: Uchovávajte mimo dosahu detí.P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P243: Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.P403+235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501: Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcouIné nebezpečenstvoZmes nespĺňa kritéria PBT a vPvB.