SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 5 L
50,59 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 5 L
50,59 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Konzervačný a dezinfekčný prostriedok na fasády a minerálne podklady v interiéri a exteriéri.Čistič neobsahuje chlór, nemá bieliace účinky a povrch čistí od napadnutia plesňami aj riasami.Výdatnosť:- 4-20 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred čistením suchý a zbavený vrstiev plesní a rias.Steny umyte a nechajte vyschnúť.AplikáciaOdstráňte organické zbytky z povrchu.Na vyschnutý povrch naneste čistiaci prípravok v jednej vrstve štetcom.Prostriedok sa z povrch nevymýva.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 3Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaH 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 391 Zozbierajte uniknutý produkt.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón.Iná nebezpečnosťNie je známa.

PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie 0,5 L
7,25 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie 0,5 L
7,25 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Profesionálny prípravok určený na odstránenie biologického napadnutia (riasy, plesne, huby) z fasádnych povrchov, muriva, betónu, z minerálnych omietok, prírodného kameňa a pod.Pôsobí intenzívne a preniká do hĺbky ošetrovaného materiálu, čím je zaistený potrebný účinok v boji proti plesni.Zároveň je prípravok použiteľný aj na čistenie terás, schodísk, striech, stavebných konštrukcií a pod.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- 2-2,5 m2/L (pri ošetrení extrémne napadnutých plôch)- 2,5-5 m2/L (pre ošetrenie stredne a ľahko napadnutých plôch)Riedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPovrchy, ktoré budete čistiť musia byť pevné a suché.Nečistoty (t.j. v tomto prípade plesne, riasy a huby) pred použitím prípravku neodstraňujte.AplikáciaProstriedok aplikujte priamo na napadnutý, ale suchý povrch pomocou rozprašovača rovnomerne zo vzdialenosti cca 10-15 cm.V prípade aplikácie vo vonkajšom prostredí aplikujte prípravok za priaznivých podmienok - neaplikujte počas dažďa nakoľko by došlo k zmývaniu prípravku.Štruktúru povrchu nechajte prípravkom dôkladne nasiaknuť a pôsobiť 24 hodín.Následne mokrou cestou odstráňte biologické napadnutie (v interiéri kefou a v exteriéri aj vysokotlakovým čističom).V prípade, že dôjde k zmytiu prípravku odporúčame po zaschnutí povrchu znovu aplikovať čistič skôr, ako bude na povrch aplikovaná finálne úprava.Aplikáciu finálneho náteru odporúčame vykonať čo najskôr, najneskôr do 4 týždňov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaDráždi kožu.Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:Noste ochranné rukavice.Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Po manipulácii starostlivo umyte.Odozva:Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.Uchovávanie:Nie je použiteľné.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.