METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet 0,5 l
7,56 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
METYLAN AKTIV - Odstraňovač tapiet 0,5 l
7,56 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Odstraňovač na účinné odstraňovanie papierových tapiet, surových vlákien a olejových farebných náterov (aj na viacnásobné nátery). Je veľmi účinný vďaka špeciálnej kombinácií tenzidov s rýchlym a spoľahlivým pôsobením.Neškodí podkladu, je bez obsahu riedidla a má neutrálny zápach.AplikáciaRoztok zhotovený podľa tabuľky naneste vo výdatnej vrstve štetkou alebo rozprašovačom, podľa potreby i dvakrát.Nechajte dostatočnú dobu pôsobiť (5-10 minút v závislosti od druhu tapety) a potom tapety v pásoch sťahujte z podkladuNátery glejových farieb odstraňujte umývaním vodou.Tapety prepúšťajúce vodu a viackrát pretreté/prelepené pred zmäkčením zdrsnite hrubým brúsnym papierom, ihlovým valcom a pod.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenia H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:P280 Noste ochranné okuliare.Odozva:P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

PENCOL - Odstraňovač starých maľoviek 1 L
5,42 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
PENCOL - Odstraňovač starých maľoviek 1 L
5,42 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Stierací a umývací prostriedok určený pre odstraňovanie starých vrstiev maľovky zo stien a na umývanie znečistených stien pred maľovkou, aby sa zabezpečil náter bez šmúhVýdatnosť:- 3-5 m2/LRiedenie:- vodouPoužitieOdstraňovanie starých vrstiev maľoviek:Do 8 L vlažnej vody pridajte cca 0m5L prostriedku Pencol a premiešajte.Po rozmiešaní aplikujte roztok na stenu štetkou a nechajte premočiť.Po premočení starého náteru použite na odstránenie škrabku.Premáčanie je vhodné robiť postupne po 1 až 2 m2.Po kompletnom odstránení starého náteru je potrebné nechať stenu preschnúť.Umývanie stien pred maľovaním:Pokiaľ nie je potrebné starú maľovku odstrániť, ale iba očistiť od mastnoty, tak stenu umyte prostriedkom zriedeným s vlažnou vodou v pomere 1:1.Po umytí je potrebné nechať stenu vyschnúť.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovania-Doplňujúce informácieEUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériamistanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.