ISOKOR ANTI URINE - Prírodný prípravok na odstránenie pachov 5 L
38,59 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
ISOKOR ANTI URINE - Prírodný prípravok na odstránenie pachov 5 L
38,59 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Anti Urine je ekologický prípravok na prírodnej báze. Vhodný je pre odstránenie pachu výkalov, zápachu a zvyškov po domácich miláčikoch a iných zvieratách. Je určený pre čistenie pelechov i klietok.Efektívne odstráni moč, pot, výkaly zvierat a má vegánsky certifikát V-Label.Prípravok má príjemnú nerušivú vôňu mäty, ktorá zvieratám neprekáža. je biologicky odbúrateľný a bezpečný pre človeka aj zvieratá.Výdatnosť: - cca 100 ml/m2Odstraňuje vzniknutý pach na textílií, koži, kove, plaste, drevenom alebo gumenom povrchu. Môže sa využiť aj na pranie, či tepovanie rohožiek, pelechov, čalúnenia a iných textílií. K farebným textíliám je šetrný a nepoškodzuje podklad. Plastový obal so špeciálne upraveným napeňovačom uľahčuje manipuláciu a prístup do ťažko dostupných miest. Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Riziko pre ľudské zdravieŽiadne.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaPiktogramy: Žiadne.Heslo: Žiadne.Výstražné upozorneniaŽiadne.Bezpečnostné upozorneniaŽiadne.Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

CLEAMEN 101/201 - Neutralizátor pachov 5 L
41,42 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
CLEAMEN 101/201 - Neutralizátor pachov 5 L
41,42 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Cleamen 101/201 je neutralizátor pachov a interiérový osviežovač. Rozkladá pachy a zanecháva sviežu vôňu v rovnakej parfumácii ako Cleamen 100 / 200.Prípravok sa používa v spreji alebo pridaním do vody vo vedre.Prípravok je možné rozprašovať koncentrovaný, alebo zriedený (pozri tabuľku) na steny, nábytok (i drevený), na textilné čalúnenie , závesy a žalúzie.Prípravok sa úplne odparí a po odparení nezanecháva zvyšky ani škvrny, iba v priestore zanechá príjemnú vôňu.Pri použití v umývacom roztoku zvyšuje parfumačný účinok pri mopovaní, alebo vytieraní, možno použiť samostatne do vody, alebo spolu s čistiacimi prostriedkami Cleamen a Krystal. pH koncentrátu :  6Prípravok neutralizuje pachy v tkaninách , na interiérových plochách aj v priestore.Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.Nestriekajte do otvoreného ohňa ! Prípravok obsahuje prchavé a horľavé látky.​UFI T330-10CP-A000-NA4TIdentifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Výstražné slovo - NebezpečenstvoKlasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:Nebezpečné vlastnostiH225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo na miesto určené obcou.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS07

CLEAMEN 101/201 - Neutralizátor pachov 0,55 L
7,52 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
CLEAMEN 101/201 - Neutralizátor pachov 0,55 L
7,52 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Cleamen 101/201 je neutralizátor pachov a interiérový osviežovač. Rozkladá pachy a zanecháva sviežu vôňu v rovnakej parfumácii ako Cleamen 100 / 200.Prípravok sa používa v spreji alebo pridaním do vody vo vedre.Prípravok je možné rozprašovať koncentrovaný, alebo zriedený (pozri tabuľku) na steny, nábytok (i drevený), na textilné čalúnenie , závesy a žalúzie.Prípravok sa úplne odparí a po odparení nezanecháva zvyšky ani škvrny, iba v priestore zanechá príjemnú vôňu.Pri použití v umývacom roztoku zvyšuje parfumačný účinok pri mopovaní, alebo vytieraní, možno použiť samostatne do vody, alebo spolu s čistiacimi prostriedkami Cleamen a Krystal. pH koncentrátu :  6Prípravok neutralizuje pachy v tkaninách , na interiérových plochách aj v priestore.Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.Nestriekajte do otvoreného ohňa ! Prípravok obsahuje prchavé a horľavé látky.​UFI T330-10CP-A000-NA4TIdentifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Výstražné slovo - NebezpečenstvoKlasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:Nebezpečné vlastnostiH225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo na miesto určené obcou.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS07

Cleamen 302/402 - Neutralizátor pachov a sanitárny osviežovač 0,55 L
8,34 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Cleamen 302/402 je koncentrovaný prípravok, ktorý rozkladá pachy a zanecháva sviežu vôňu. Používa sa v spreji, buď prostým rozprašovaním do priestoru, alebo pridaním do vedra pri upratovaní.Neutralizátor je možné rozprašovať koncentrovaný alebo zriedený podľa tabuľky na steny, sanitárne vybavenie, do priestoru a tiež na textilné čalúnenie, závesy a žalúzie.Prostriedok sa úplne odparí a po odparení nezanecháva zvyšky ani škvrny, iba v priestore zanechá príjemnú vôňu.Pri použití v čistiacom roztoku zvyšuje parfumový účinok. Možno použiť samostatne do vody, alebo spolu s ostatnými čistiacimi prostriedkami Cleamen a Krystal.Cleamen 301/401 neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, aj v priestore.Nestriekajte do otvoreného ohňa! Prípravok obsahuje prchavé a horľavé látky.Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.​Identifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Výstražné slovo - Nebezpečenstvo Nebezpečné vlastnostiH225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS07

HG Osviežovač matracov 500 ml
8,06 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
HG Osviežovač matracov 500 ml
8,06 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

HG hygienicky osviežovač matracov je špeciálne vyvinutý na pravidelné, jednoduché osvieženie matracov a to na biologickej báze.Zabráni sa nepríjemnému zápachu v dôsledku bežného nočného potenia a matrace zostanú svieže a voňavé. Okrem toho je prípravok veľmi vhodný na odstránenie nepríjemného zápachu, napríklad pri nadmernom potení pri chrípke, zápachu po nežiadúcom úniku moču a zvratkov. Zápach neprekrýva, ale efektívne ho odstraňuje. Použitie Trysku na prednej strane pootočte o štvrtinu. Po použití trysku opäť o štvrtinu pootočte. Pravidelné osvieženie Na predchádzanie nepríjemného zápachu a z dôvodu trvalej sviežosti odporúčame hygienicky osviežovač používať pri každej výmene posteľnej bielizne. Po vyzlečení posteľnej bielizne matrac jemne postriekajte. Po tom ako matrac vyschne môžete navliecť novú posteľnú bielizeň. Odstránenie nežiadúceho zápachu Vyzlečte posteľnú bielizeň a najskôr odstráňte, podľa možností čo najlepšie, zdroj zápachu tak, že matrac utriete pomocou suchej utierky, ktorá absorbuje vlhkosť. Následne, v závislosti od druhu znečistenia, nastriekajte prípravok na celý matrac alebo predmetné miesto. Nepríjemný zápach zmizne po 20 minútach až niekoľkých hodinách v závislosti od hrúbky a pórovitosti matraca. Nepríjemný zápach úplne zmizne až keď bude matrac úplne suchý. Potom môžete obliecť posteľnú bielizeň. 

VAKAVO - Osviežovač vzduchu Tropical 0,75 L
5,13 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
VAKAVO - Osviežovač vzduchu Tropical 0,75 L
5,13 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu účinne neutralizuje pachy a prevonia miestnosť exotickými vôňami.Prípravok sa úplne odparí a po odparení nezanecháva žiadne zvyšky ani škvrny, iba príjemnú vôňu v priestore.Prípravok neutralizuje pachy v tkaninách, na vnútorných povrchoch a v miestnosti.Prípravok možno striekať na steny, nábytok, textilné čalúnenie, závesy a žalúzie. Osviežovač môžete použiť aj na miesta ako je interiér auta, odpadkový kôš alebo záchodová kefa.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiZmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Flam. Liq. 3; H226Eye Irrit. 2; H319STOT SE 3; H336Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie pri používaní zmesiHorľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Prvky označovaniaVýstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorZložky zmesi k uvedeniu na etikete:Obsahuje Propán-2-ol.Výstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etiketeŽiadne povinné doplňujúce informácie podľa nariadenia CLP nie sú vyžiadané.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH. Zmes a ani jej zložky nie sú v čase vydania revízie karty bezpečnostných údajov uvedené na kandidátskom zozname (zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie látok do prílohy XIV REACH.Zmes neobsahuje zložku, ktorá bola určená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

HG 636 - Prípravok proti zápachu v umývačke riadu 0,5 L
8,12 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
HG 636 - Prípravok proti zápachu v umývačke riadu 0,5 L
8,12 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Prípravok vodný do umývačiek riadu, ktorý účinne odstraňuje zápach a tým zaisťuje na dlhšiu dobu príjemne a sviežo voňajúcu umývačku riadu.Prípravok prispieva k vyššej hygiene a čistejšiemu riadu.Vďaka unikátnej formule je možné používať tento prípravok zároveň s riadom alebo bez neho.Prípravok postačí približne na 12 použití.PoužitieNa dosiahnutie najlepšieho výsledku odporúčame používať prípravok bez riaduPoužitie bez riadu:Nasypte 4 vrchnáky (40 g) prášku do priehradky na umývací prostriedok.Následne nechajte prebehnúť celý bežný umývací program (približne 50°C).Odporúčané je opakovať tento proces 1x za 2 týždne.Použitie s riadom:Nasypte 4 vrchnáky (40 g) prášku do priehradky na umývací prostriedok a umývaciu tabletu vložte do priehradky alebo košíka na príbor.Následne nechajte prebehnúť celý bežný umývací program s riadom (približne 50°C).Odporúčané je opakovať proces 1x za týždeň.

Canis Osviežovač vzduchu
1,43 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Canis Osviežovač vzduchu
1,43 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu od výrobca Canis. Produkt je dostupný za 5 dní.

Canis Osviežovač vzduchu Glade
3,09 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Canis Osviežovač vzduchu Glade
3,09 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu Glade od výrobca Canis. Produkt je skladem.

Yellow&Blue Osviežovač vzduchu – Chladivé osvieženie 100ml
8,88 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Yellow&Blue Osviežovač vzduchu – Chladivé osvieženie 100ml
8,88 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Čo je to a ako to fungujeOsviežovač vzduchu vhodný najmä pre použitie v interiéroch vám spríjemní horúce leto, úmorný deň v práci aj náročné štúdium. Citronelová silica prirodzene potláča nežiaduce pachy, čo môžete využiť v zdieľaných priestoroch, ako sú telocvične, čakárne, šatne alebo sociálne zariadenia.Na čo sa používaSladkastá citrusovo-bylinková aróma citronely sa podobá upokojujúcej vôni medovky. Uvoľňuje pri duševnej námahe, osviežuje, zlepšuje náladu a podporuje sústredenie. Príjemná vôňa tejto silice uľavuje v období nachladnutia a chrípok.Sladká aróma mäty roľnej je vďaka nižšiemu obsahu mentolu jemnejšia ako vôňa známejšej mäty piepornej. Upokojuje, napomáha koncentrácii a pôsobí chladivo. Mätová silica je vhodná aj pre očistu priestoru (respiračné ochorenia, nepríjemné emócie).Ako sa používaDôkladne pretrepte, stlačte rozprašovač a nastriekajte podľa potreby do priestoru. Neaplikujete prostriedok na telo a nevdychujte.Po vyprázdnení môžete sklenenú fľaštičku s rozprašovačom doplniť náhradnou náplňou z 200 ml vrecka.Na čo si dať pozorZvážte, či netrpíte alergiou. Prírodné rastlinné extrakty ju môžu, rovnako ako akékoľvek iné látky, vyvolávať.

Yellow&Blue Osviežovač vzduchu – Príliv energie 100ml
7,02 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Yellow&Blue Osviežovač vzduchu – Príliv energie 100ml
7,02 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Čo je to a ako to fungujePríjemne korenistá vôňa s nádychom Stredomoria, to je kombinácia sviežeho citrónu a posilňujúceho rozmarínu. Použite ju kedykoľvek potrebujete zahnať únavu, rozprúdiť energiu alebo uľaviť pri prechladnutí.Tento osviežovač má prírodné zloženie bez pridaných chemických aditív.  Základnými zložkami sú silice z rozmarínu a kôry plodov citrónovníkov. Neobsahuje aerosóly, parfumy ani iné syntetické látky.Ako sa používaDôkladne pretrepte, stlačte rozprašovač a nastriekajte podľa potreby do priestoru. Neaplikujete prostriedok na telo.Balenie 200 ml: toto balenie je náhradná náplň pre sklenenú fľaštičku s rozprašovačom s objemom 100 ml.  Dôkladne pretrepte, doplňte do fľaštičky, stlačte rozprašovač a nastriekajte podľa potreby do priestoru.Na čo si dať pozorZvážte, či netrpíte alergiou. Prírodné rastlinné extrakty ju môžu, rovnako ako akékoľvek iné látky, vyvolávať.

AIR WICK Aróma vaporizér, čierny + náplň – Zvodná vôňa ruže
16,79 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
AIR WICK Aróma vaporizér, čierny + náplň – Zvodná vôňa ruže
16,79 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Klidná a stylová vůně svůdné růžeVaporizér na baterieProvoní místnost lahodnými nostalgickými vůněmiFunguje úplně stejně jako aroma difuzéryObjem vůně je 20 ml

AIR WICK Aróma vaporizér, biely + náplň – Šťastné chvíľky
16,79 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
AIR WICK Aróma vaporizér, biely + náplň – Šťastné chvíľky
16,79 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Povznášející vůně ananasůVaporizér na baterieProvoní místnost lahodnými nostalgickými vůněmiFunguje úplně stejně jako aroma difuzéryObjem vůně je 20 ml

Air Wick 2in1 Fresh n Up Lavender & Camomile osviežovač vzduchu 375ml
2,80 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Air Wick tekutý osviežovač vzduchu. Prevedenie s knôtom je cenovo dostupnou alternatívou s dlhotrvajúcou príjemnou vôňou. Regulovateľná intenzita vône knotom, nepretržité prevoňanie priestoru až 8-týždňov neutralizuje pachy a osvieži vzduch. Príjemná dlhodobá vôňa prevonia interiér domácnosti či kanceláriu. Správne zvolená vôňa nielen, že zlepší vašej náladu, ale aj udá tón pre celú miestnosť. Ak chcete, aby Váš domov neustále voňal sviežo a atraktívne, začnite regulovať vôňu svojho domova pomocou našej palety jedinečných vôní.Používanie tohto výrobku je neuveriteľne jednoduché. Uvoľnite uzáver a povytiahnite knôt. Pre strednú intenzitu vône nastavte knôt do polovice jeho dĺžky, pre silnú vôňu vytiahnite knôt celý. K zosilneniu intenzity vône zasuňte knôt späť do kvapaliny, zaskrutkujte uzáver a pretrepte.

Little Joe Membrane Black Velvet osviežovač do auta 1ks
4,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Little Joe Membrane Black Velvet osviežovač do auta 1ks
4,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Little Joe Membrane Black Velvet osviežovač do auta 1ks

Glade Touch & Fresh Lemon náplň 10ml
2,50 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Glade Touch & Fresh Lemon náplň 10ml
2,50 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Glade Touch & Fresh lemon náplň 10ml 

Areon Home vonné tyčinky Vône: Lilac 85ml
6,92 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Areon Home vonné tyčinky Vône: Lilac 85ml
6,92 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Nádherná svieža vôňa pre Váš domov, či kanceláriu v menšom vydaní. Tentoelegantný produkt je výnimočný nie len krásnou vôňou, ale aj svojimexkluzívnym dizajnom. Jeho sklenený flakón s drevenými tyčinkami skrášliakýkoľvek interiér. Vydrží až 2 mesiace. Objem: 85ml.

Areon Home vonné tyčinky Vône: Saffron 50ml
6,96 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Areon Home vonné tyčinky Vône: Saffron 50ml
6,96 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Nádherná svieža vôňa pre Váš domov, či kanceláriu v menšom vydaní. Tentoelegantný produkt je výnimočný nie len krásnou vôňou, ale aj svojimexkluzívnym dizajnom. Jeho sklenený flakón s drevenými tyčinkami skrášliakýkoľvek interiér. Vydrží až 2 mesiace. Objem: 85ml.

Pan Drwal Bulleit Bourbon osviežovač vzduchu
2,10 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Pan Drwal Bulleit Bourbon osviežovač vzduchu
2,10 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu Pán Drwal s vôňou inšpirovanou whisky Bulleit Bourbon.

Pan Drwal Belladonna osviežovač vzduchu
2,10 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Pan Drwal Belladonna osviežovač vzduchu
2,10 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu Pán Drwal s príjemnou vôňou černíc a bazalky, inšpirovanou vôňou oleja na fúzy Freak Show Belladonna.

Miss Life Levander náplň 250ml
1,99 €
Uvedená cena je platná k 30.11.2023
Miss Life Levander náplň 250ml
1,99 €
Uvedená cena je platná k 30.11.2023

vhodné do osviežovača vzduchu AIR WICK Freshmatic 

Paloma Happy Bag Ego Apple osviežovač vzduchu do auta 3,5ml
1,46 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Paloma Happy Bag Ego Apple osviežovač vzduchu do auta 3,5ml
1,46 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu do auta. Jednoduché uchytenie v automobile.výdatnosť: 4 týždne v menších priestorochvýrobca: Paloma

Glade Ocean Adventure strojček -osviežovač vzduchu +18ml napln
4,71 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Glade Ocean Adventure strojček -osviežovač vzduchu +18ml napln
4,71 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Little Joe Vanilla osviežovač vzduchu do auta
4,27 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Little Joe Vanilla osviežovač vzduchu do auta
4,27 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Štýlový osviežovač vzduchu do auta v podobe veselého usmiateho panáčika. Vkladá sa do mriežky ventilátora pomocou úchytky. Vyrobené z plastu. Vôňa: Vanilla.

Felce Azzurra čerešňa a pivonka vonné tyčinky 200ml
7,25 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Felce Azzurra čerešňa a pivonka vonné tyčinky 200ml
7,25 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Felce Azzurra čerešňa a pivonka vonné tyčinky 200ml

Air Wick Decosphere Malina osviežovač vzduchu 75ml
5,21 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Air Wick Decosphere Malina osviežovač vzduchu 75ml
5,21 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Air Wick Magnolia & Malina osviežovač vzduchu 75ml

Paloma Happy Bag Vanilla osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Paloma Happy Bag Vanilla osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu Paloma Happy Bag - Floral: osviežovač vzduchu do automobilu Paloma odstráni nežiadúce pachy v automobile osviežovač zamaskuje napríklad cigaretový pach, pot a podobne možnosť využitia osviežovača aj v dome, byte, prípadne kancelárií pekný dizajn , jednoduché uchytenie v automobilevýdatnosť: 4 týždne v menších priestorochvôňa: Vanillavýrobca: Paloma

Paloma Happy Bag Floral osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Paloma Happy Bag Floral osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu Paloma Happy Bag - Floral: osviežovač vzduchu do automobilu Paloma odstráni nežiadúce pachy v automobile osviežovač zamaskuje napríklad cigaretový pach, pot a podobne možnosť využitia osviežovača aj v dome, byte, prípadne kancelárií pekný dizajn , jednoduché uchytenie v automobilevýdatnosť: 4 týždne v menších priestorochvôňa: Floralvýrobca: Paloma

Paloma Happy Bag Sport osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Paloma Happy Bag Sport osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu Paloma Happy Bag - Floral: osviežovač vzduchu do automobilu Paloma odstráni nežiadúce pachy v automobile osviežovač zamaskuje napríklad cigaretový pach, pot a podobne možnosť využitia osviežovača aj v dome, byte, prípadne kancelárií pekný dizajn , jednoduché uchytenie v automobilevýdatnosť: 4 týždne v menších priestorochvôňa: Sportvýrobca: Paloma

Paloma Happy Bag New Car osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Paloma Happy Bag New Car osviežovač vzduchu do auta 15g
1,82 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Osviežovač vzduchu Paloma Happy Bag - Floral: osviežovač vzduchu do automobilu Paloma odstráni nežiadúce pachy v automobile osviežovač zamaskuje napríklad cigaretový pach, pot a podobne možnosť využitia osviežovača aj v dome, byte, prípadne kancelárií pekný dizajn , jednoduché uchytenie v automobilevýdatnosť: 4 týždne v menších priestorochvôňa: New Carvýrobca: Paloma