BARLET - Akrylátový penetračný náter 5 kg
16,91 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
BARLET - Akrylátový penetračný náter 5 kg
16,91 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ako základný penetračný NÁTER na savé podklady (drevo, omietky atď) pre zníženie savosti a zároveň zlepšenie priľnavosti vrchného náteru disperznou farbou (Latex,Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak, Remal). Nanáša sa štetkou na suchý, prachu a nečistôt zbavený podklad v jednej alebo v dvoch vrstvách (podľa savosti podkladu).Vrchný náter farbou je možné aplikovať po zaschnutí penetračné vrstvy. V závislosti na savosti a na stave zpevňovaného podkladu je možné riediť v pomere 1 diel penetrácia a až 5 dielov vody. Výdatnosť: 7 m2 / 1 kg

BARLET - Základný náter pod omietky bezfarebný 5 kg
14,47 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
BARLET - Základný náter pod omietky bezfarebný 5 kg
14,47 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

BARLET základný náter sa používa ako základný náter pod dekoratívne a mozaikové omietky pre zamedzenie farebných defektov podkladu pre hladení alebo ryhovaní. Spevňuje a farebne zjednocuje podklad a vytvára nosnú vrstvu pod omietky. Výdatnosť: - cca 4 m2/kg Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, vyzretý bez prachu a starých náterov. Odporúčaný náterový postup Farbu rieďte maximálne 10% vody, dôkladne premiešajte a nanášajte v jednej vrstve štetkou alebo valčekom. Optimálna teplota pri natieraní je 15 až 25°C. 

BARLET - Základný náter pod omietky bezfarebný 20 kg
55,17 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
BARLET - Základný náter pod omietky bezfarebný 20 kg
55,17 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

BARLET základný náter sa používa ako základný náter pod dekoratívne a mozaikové omietky pre zamedzenie farebných defektov podkladu pre hladení alebo ryhovaní. Spevňuje a farebne zjednocuje podklad a vytvára nosnú vrstvu pod omietky. Výdatnosť: - cca 4 m2/kg Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, vyzretý bez prachu a starých náterov. Odporúčaný náterový postup Farbu rieďte maximálne 10% vody, dôkladne premiešajte a nanášajte v jednej vrstve štetkou alebo valčekom. Optimálna teplota pri natieraní je 15 až 25°C. 

HELIOS SPEKTRA Silikónová impregnácia bezfarebná 5 l
70,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
HELIOS SPEKTRA Silikónová impregnácia bezfarebná 5 l
70,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Bezfarebná impregnácia vhodná na všetky typy povrchov pred náterom fasádnej silikónovej farby. Posilňuje povrch, znižuje jeho absorpciu, zvyšuje priľnavosť vrchného náteru a zachováva paropriepustnosť. Spotreba: - cca 10-12 m2/L pri jednom nátere Riedenie: - 1:1 s vodou Príprava povrchu Povrch je potrebné pred náterom pripraviť - odstrániť staré, hrboľaté nátery, prach a iné nečistoty. V prípade odstránenia nečistôt na mokro, musí byť povrch pred impregnáciou kompletne suchý. Väčšie pukliny či poškodenia je potrebné zatmeliť vhodným tmelom. Vonkajšie povrchy Nové omietky: V závislosti od ročného obdobia a teplôt, musia omietky pred každým ďalším náterom schnúť od 2-4 týždňov. Pred prvým maľovaním vždy použite impregnáciu , aby sa vyrovnala paropriepustnosť podkladu. Staré omietky: Špinavé, drobivé a kriedové omietky musia byť kompletne vyčistené kefovaním alebo umývaním v závislosti od stavu podkladu. Staré nátery na báze disperzných farieb: Špinavé a kriedové omietky je potrebné očistiť. Drobivé a nesúdržné časti náteru je potrebné odstrániť tak , aby sa dosiahol pevný povrch. V prípade odstránenia nečistôt na mokro a/alebo odstránenie starých náterov musí byť povrch pred renováciou suchý. Po nátere impregnácie je potrebná doba zasychania cca 12 hodín - následne je možné naniesť finálny náter. 

COLORLAK EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter transparentná 5 kg
68,89 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Koncentrovaný hĺbkový penetračný náter určený k spevneniu starých a zvetraných omietok v interiéri a exteriéri. Je vodou riediteľný, paropriepustný s rýchlym schnutím. Používa sa k penetrácií starého a nového muriva, vápenných, vápenno-cementových, sadrových, disperzných omietok, betónu, betónových panelov, drevotrieskových, drevovláknitých, cemento-trieskových dosiek alebo sadrokartónu.Zjednocuje nesúrodú savosť podkladu a pripravuje ho na aplikáciu vrchným náterom.Výdatnosť: - 12,5-33 m2/kgRiedenie:- vodouPomer riedenia:- 1 diel penetrácie : 5 dielov vody (menej savé podklady)- 1 diel penetrácie : 9 dielov vody (veľmi savé podklady)Príprava podkladuPred aplikáciou zmiešajte penetráciu s vodou v uvedenom pomere. U veľmi savých podkladoch narieďte penetračný prostriedok v pomere 1 diel penetrácie s 9 dielmi vody a aplikujte v dvoch vrstvách.Pri menej savých podkladoch postačuje jedna vrstva.Aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním. Doba zasychania aplikovanej vrstvy je cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáPrvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údajeObsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 30 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.