PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne 0,5 L
6,31 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
PLESNISTOP - Prípravok proti plesni do kúpeľne 0,5 L
6,31 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Vysoko účinný dezinfekčný a bieliaci prostriedok určený na povrchy ako sú sprchové kúty, okolie umývadla alebo špáry.Prostriedok je predovšetkým určený na vlhké miesta náchylné k výskytu plesní.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- cca 10 m2/LRiedenie:- neriedi saPoužitiePrípravok rovnomerne nastriekajte na povrch zo vzdialenosti cca 15 centimetrov.Povrch by nemal byť nasiaknutý vodou, ani na povrchu by nemala byť voda.Nechajte prípravok na povrchu pôsobiť cca 15 minút.Po dobe pôsobenia môžte jemným kartáčom pleseň v povrchu odstrániť.Pleseň pred aplikáciou prípravku mechanicky neodstraňujte, mohlo by dôjsť k rozptýleniu nebezpečných výtrusov do okolia.Pri práci nezabudnite pravidelne vetrať.V prípade, že je povrch veľmi napadnutý plesňou, postup zopakujte niekoľko krát.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1B, H314Eye Dam. 1, H318Aquatic Acute 1, H400Aquatic Chronic 2, H411Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne poškodenie očí.Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Veľmi toxický pre vodné organizmy.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látkyAktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného, BronopolHydroxid sodnýVýstražné upozorneniaH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre/ prostriedky na ochranu sluchuP301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých.Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.