LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo 0,003 kg
2,01 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
LOCTITE SUPER BOND - Univerzálne sekundové lepidlo 0,003 kg
2,01 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Univerzálne sekundové lepidlo pre rýchle opravy a lepenie. Vytvrdzuje behom niekoľkých sekúnd a lepí rôzne druhy materiálov: kov, porcelán, niektoré druhy plastov, guma, koža a drevo. Lepidlo nie je vhodné pre lepenie skla, EPS, a syntetických vlákien.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenia H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozornenia P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

DEN BRAVEN - Sekundové lepidlo transparentná 0,003 kg
0,58 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEN BRAVEN - Sekundové lepidlo transparentná 0,003 kg
0,58 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Rýchloschnúce lepidlo vytvárajúce trvalo pevný spoj. Vhodné na lepenie rôznych materiálov ako tvrdého PVC, gumy, skla, či kovov vrátane ich vzájomných kombinácií. Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a prachu. Aplikácia Lepidlo nanášajte na lepenú plochu pod!ľa požiadavky celoplošne. Lepené materiály po nanesení okamžite spojte a silne stisnite. Pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá behom niekoľkých sekúnd. 

LOCTITE SUPER BOND BRUSH - Sekundové lepidlo s aplikátorom 0,005 kg
7,96 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Sekundové tekuté lepidlo s praktickým aplikátorom vhodné pre lepenie dreva, keramiky, kože, textilu, kartónu, papiera, gumy alebo kovu.Doba vytvorenie pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.Lepidlo má trojitú odolnosť:1. teplota: odoláva nízkym teplotám až do -50 °C a krátkodobému vystaveniu až do +120 °C2. voda: je vode odolná podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 100 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok)3. náraz: Hliníkový spoj odoláva viac ako 50 nárazom pádov z metrovej výšky na betónový povrchAplikáciaZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce. Pred nanesením lepidla odstráňte všetok povrchový prach.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Odšróbujte uzáver a rozotrite malé množstvo lepidla len na jeden z povrchov. Kefku vráťte naspäť do fľaštičky a uistite sa, že je bez prachu alebo iných nečistôt.Lepené plochy ihneď pritlačte k sebe a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo cez noc, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa postriekaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepenie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači 0,003 kg
7,93 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Sekundové lepidlo v praktickom dávkovači, ktorý umožňuje presné dávkovanie kvapiek lepidla a zamedzuje nežiadúcemu pretekaniu.Zvlášť dlhá špička je ideálna pre uskutočnenie zložitejších opráv.Lepidlo je vhodné pre lepenie, kože, gumy, textilu, keramiky, papiera, kartónu, kovu, dreva alebo plastov.Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a blízko priliehajúce. Pred nanesením lepidla odstráňte všetok povrchový prach.Otočte viečko v  smere hodinových ručičiek na balení, dokým sa nezaistí. Neuťahujte príliš silno. 1/4 otáčky by mala stačiť.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Odšróbujte uzáver a rozotrite malé množstvo lepidla len na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy k sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Spoj ponechajte v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED

LOCTITE PERFECT PEN - Gélové sekundové lepidlo v tvare pera 0,003 kg
6,61 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Gélové sekundové lepidlo v obale v tvare pera, ktoré sa pohodlne stlačí a zabezpečí presnú aplikáciu lepidla. Gélová receptúra bráni stekaniu lepidla a preto je vhodné aj na zvislé plochy.Lepidlo je vhodné do domácnosti na menšie rýchle opravy všetkých materiálov vrátane plastov, kovov, dreva, keramiky, papierových kartónov a papiera.Nie je vhodné na PE, PP a PTFE.doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Otočte uzáver v smere hodinových ručičiek až na doraz a po cvaknutí otvorte viečko.Mierne stlačte obe vrúbkované strany pera a aplikujte malé množstvo sekundového lepidla na jeden povrch, ktorý chcete zlepiť.Lepené plochy k sebe pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30 %.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu pár.Odozva:P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

DEBBEX SUPER GEL - Sekundové gélové lepidlo 0,003 kg
1,65 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEBBEX SUPER GEL - Sekundové gélové lepidlo 0,003 kg
1,65 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednozložkové gélové lepidlo s okamžitou lepiacou silou medzi lepenými materiálmi.Ideálne je na lepenie nasiakavých materiálov, pretože gélová konzistencia nevsakuje do podkladu.Lepidlo je rýchloschnúce s rýchlou priľnavosťou k podkladu.Vhodné je na lepenie keramiky, kože, plastu, gumy alebo skla.Lepidlo je transparentné.Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnoty alebo oleja.AplikáciaLepidlo nanášajte na lepenú plochu podľa požiadaviek celoplošne.Lepené materiály okamžite spojte a silno pritlačte (zaťažte).Pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá počas niekoľkých sekúnd.Čistenie Zaschnuté lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky.Nezaschnuté lepidlo je možné odstrániť acetónom.

DEBBEX EXTREME GLUE - Extrémne silné sekundové lepidlo 10 g
1,96 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEBBEX EXTREME GLUE - Extrémne silné sekundové lepidlo 10 g
1,96 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednozložkové sekundové lepidlo s extrémne silnou lepiacou schopnosťou na lepenie plastu, kože, keramiky, PVC, gumy alebo skla.Lepidlo je rýchloschnúce s rýchlou priľnavosťou.Maximálny čas korekcie je 6 sekúnd.Príprava podkladuPovrch musí byť pred lepením čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.AplikáciaLepidlo nanášajte na lepenú plochu podľa požiadavky celoplošne.Lepené materiály po nanesení okamžite spojte a silno pritlačte (zaťažte).Pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá počas 6 sekúnd.ČisteniePo vytvrdnutí lepidla na nežiadúcich miestach je možné ho odstrániť len mechanicky.Nezaschnuté lepidlo je možné odstrániť acetónom.

DEBBEX EXTREME GLUE - Extrémne silné sekundové lepidlo 20 g
3,23 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
DEBBEX EXTREME GLUE - Extrémne silné sekundové lepidlo 20 g
3,23 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednozložkové sekundové lepidlo s extrémne silnou lepiacou schopnosťou na lepenie plastu, kože, keramiky, PVC, gumy alebo skla.Lepidlo je rýchloschnúce s rýchlou priľnavosťou.Maximálny čas korekcie je 6 sekúnd.Príprava podkladuPovrch musí byť pred lepením čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.AplikáciaLepidlo nanášajte na lepenú plochu podľa požiadavky celoplošne.Lepené materiály po nanesení okamžite spojte a silno pritlačte (zaťažte).Pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá počas 6 sekúnd.ČisteniePo vytvrdnutí lepidla na nežiadúcich miestach je možné ho odstrániť len mechanicky.Nezaschnuté lepidlo je možné odstrániť acetónom.

PATTEX - Odstraňovač lepidla 0,005 kg
5,61 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
PATTEX - Odstraňovač lepidla 0,005 kg
5,61 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Odstraňovač lepidla je produkt na báze rozpúšťadla, ktorý je vhodný na odstraňovanie mnoho druhov lepidiel zo zašpinených alebo zle zalepených objektov.Účinné rozpúšťadlo pôsobí na zvyšky lepidiel, ktoré ešte vo väčšej miere nepoškodili povrchy plastov a iných materiálov.Zároveň slúži aj ako pomôcka na uvoľnenie prstov zlepených sekundovými lepidlami.Vlastnosti odstraňovača:+ uvoľňuje zlepené prsty+ odstraňuje atrament a škvrny od permanentných popisovačov+ odstraňuje a čistí zvyšky kyanoakrylátových lepidielOdstraňovač nepoužívajte na lakované alebo farbené povrchy.Je nevhodný pre aplikáciu na niektoré tvrdené plasty napr. ABS.Pred použitím odstraňovač odskúšajte na skrytom mieste.PoužitieA) Odstraňovanie vytvrdnutých kyanoakrylátových lepidielRozpúšťadlo najskôr vyskúšajte na skrytom mieste.Aplikujte dostatočné množstvo prípravku tak, aby bola pokrytá škvrna alebo znečistené miesto.Na aplikovaný odstraňovač lepidla priložte podložku z absorpčného materiálu alebo tkaninu zloženú z viacerých vrstiev.Ak škvrny odstraňujete z tkanív, podložku umiestnite na obe strany.Nechajte niekoľko hodín pôsobiť, najlepšie do nasledujúceho dňa.Absorpčnú podložku odstráňte a zlikvidujte.Ošetrovaný povrch utrite čistou handričkou alebo látkovou absorpčnou podložkou.Povrch následne opláchnite vodou a vysušte.V prípade veľkých škvŕn alebo rozsiahlych sedimentov lepidla je nutné celý proces zopakovať.Ak znečistenie zostáva na tkaninách, proces tak isto niekoľkokrát zopakujte.B) Zasiahnutá pokožkaGélový odstraňovač aplikujte na postihnuté miesto.Nechajte pôsobiť niekoľko minút do zmäknutia lepidla.Odstraňovač nechajte dôkladne pôsobiť a niekoľko minút penetrovať na celé miesto.Postupne a opatrne odliepajte lepidlo.Nakoniec odstráňte zvyšok lepidla.Po odstránení lepidla dôkladne umyte zasiahnutú oblasť vodou a mydlom.Nepredlžujte kontakt rozpúšťadla s pokožkou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP): kategória 2Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné okuliare.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.