HELIOS TESSAROL RIEDIDLO 1 l
10,47 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
HELIOS TESSAROL RIEDIDLO 1 l
10,47 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Riedidlo Tessarol napríklad do farieb Tessarol alebo Bori lazúr

HENKEL - riedidlo Chemoprén KLASIK 250 ml
7,59 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
HENKEL - riedidlo Chemoprén KLASIK 250 ml
7,59 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Riedidlo na riedenie lepidiel CHEMOPRÉN pre lepšiu aplikáciu v prípade lepenia nesavých povrchov. Vhodné je tiež ako penetračný náter extrémne sacích podkladov alebo na čistenie nástrojov od lepidiel CHEMOPRÉN.PoužitieRiedidlo opatrne zamiešajte do lepidla.Pri zriedení na striekacie nanášanie lepidla odporúčame 1 diel lepidla a 0,5 dielu riedidla.Vzhľadom k silnému zriedeniu dbajte na primeranú nanášaciu hrúbku lepidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémAspiračná nebezpečnosť kategória 1H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje MetylcyklohexánEtyl-acetátVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.Odozva:P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťRozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

HELIOS SPEKTRA Riedidlo pre antinikotínovú farbu 1 l bezfarebné
16,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
HELIOS SPEKTRA Riedidlo pre antinikotínovú farbu 1 l bezfarebné
16,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Riedidlo vhodné pre kombináciu s antinikotínovou farbou.