Tmel Primalex pod syntetické farby 0,5 kg
13,86 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Tmel Primalex pod syntetické farby 0,5 kg
13,86 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Tmel je určený na vyrovnávanie nerovností drevených a kovových povrchov v exteriéri a interiéri. Je odolný voči vode, rýchloschnúci, tvrdý, brúsiteľný a veľmi dobre aplikovateľný.VÝDATNOSŤ5 m²/l v jednej vrstve (pri hrúbke vrstvy 0,2 mm).DOBA SCHNUTIAPri teplote 23°C: 2 hodiny (pri hrúbke vrstvy 0,2 mm). Zbrúsenie, pri teplote 23°C: 2 hodiny (pri hrúbke vrstvy 0,2 mm).PRÍPRAVA PODKLADUPríprava podkladu - drevo: Na zvýšenie životnosti je vhodné ošetriť povrch impregnačným prostriedkom Primalex Napúšťadlo na drevo. Pre vnútorné prostredie odporúčame impregnáciu napúšťacou fermežou.Príprava podkladu - kov: Kovové povrchy je potrebné zbaviť hrdze a očistiť od prípadnej mastnoty. Podklad natrite 1-2 vrstvami Primalex Základnou farbou antikoróznou, syntetickou.Na takto upravené povrchy môžete nanášať Primalex Tmel pod syntetické farby v maximálnej hrúbke jednej vrstvy 0,2 mm. Po 2 hodinách je tmel brúsiteľný a po 4 hodinách je možné nanášať krycie vrchné syntetické farby Primalex. Tmel je možné nanášať aj pod nitrokombinované nátery a to po 6 hodinách schnutia.

PATTEX REPAIR EXPRESS - Epoxidová hmota na opravy 48 g
7,90 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
PATTEX REPAIR EXPRESS - Epoxidová hmota na opravy 48 g
7,90 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Univerzálna epoxidová hmota na opravy, lepenie a tmelenie na nasiakavé aj nenasiakavé povrchy - drevo, kov, keramika, plast, sklo, tehla, sadra, kameň, korok a pod. Odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám.Po vytvrdnutí je možné spoj brúsiť, vŕtať, pretierať alebo inak mechanicky opracovávať.Nedráždi pokožku a je bez rozpúšťadiel.Nie je vhodný na PP, PE a PTFE.Príprava podkladuLepené plochy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty.Pokiaľ je možné, lepené povrchy pre lepením zbrúste.AplikáciaPotrebný kus tmelu odrežte pomocou integrovaného rezača, ktorý je súčasťou balenia. Odstráňte plastový film z tej časti tmelu, s ktorou budete pracovať. Zvyšok opätovne zabaľte a vložte do puzdra. Hmotu dôkladne premieste v prstoch, pokiaľ sa obe zložky dôkladne nepremiešajú, nespoja. Mieste do vtedy kým hmota nie je homogénna, hladká, jednotne sfarbené do biela. Počas vytvrdzovania sa tmel zahrieva, čo znamená prebiehajúcu reakciu. Lepenie: Tmel naneste na jeden z povrchov a lepené časti k sebe spojte. Ak je plocha väčšia, použite viac kúskov hmoty.Tmelenie: Tmel naneste do škáry alebo otvoru a hlaďte skôr ako dôjde k vytvrdnutiu.Opravy: Tmel naneste na poškodené miesto, vyhlaďte skôr ako dôjde k vytvrdnutiu. Po vytvrdnutí môžete pokračovať v oprave – brúsenie, vŕtanie, premaľovanie spoja.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Senzibilizátor pokožky kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Obsahuje Pentaerytritol-PO-merkapto-glycerolVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Doplňujúce informácie EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:P280 Noste ochranné rukavice.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na epoxidy by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

MS UNIFIX - Lepiaci a tesniaci tmel biela 0,29 L
10,89 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
MS UNIFIX - Lepiaci a tesniaci tmel biela 0,29 L
10,89 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Jednozložkový lepiaci a tesniaci tmel, ktorý vytvrdzuje pôsobením vzdušnej vlhkosti a vytvára vysokopevnostný a elastický spoj.Tmel je odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.Má dlhú životnosť v sanitárnom prostredí - nečernie.Veľmi dobre priľne na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomnej kombinácie. Približná spotreba z 0,29 L balenia:- 12,1 m (pre škáru 4x6 mm)Použitie:+ tmelenie dilatačných škár v interiéroch i exteriéroch budov+ vrchné tesnenie zasklievacích systémov, tmelenie škár rámov okien a dverí+ tmelenie a lepenie konštrukčných dielov automobilov, autobusov, osobných vagónov+ tmelenie škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastami, sklom v stavebníctve i priemysleTmel nie je vhodný pre použitie na polystyrén, PE, PP, teflón a živičné podklady.Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, pevný, bez mastnoty, oleja a prachu. AplikáciaZrežte aplikačnú špičku podľa potreby a tmel aplikujte na opravované miesta pomocou mechanickej alebo pneumatickej pištole v tenkých pruhoch.Pri škárovaní vyhlaďte tmel do 10 minút po aplikácií neriedeným vyhladzovacím roztokom Finisher a škárovacou stierkou.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite od zvyškov tmelu pomocou technického benzínu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Obsahuje: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje Trimetoxyvinylsilán; N-(3-(trimetoxysilyl) propyl) etyléndiamín; Dioktylbis(pentán-2,4-dionato-O,O')cín. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL - Číre montážne lepidlo 0,29 kg
14,46 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL - Číre montážne lepidlo 0,29 kg
14,46 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Číre montážne lepidlo pre interiér aj exteriér, ktoré vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a je flexibilné. Má tesniace vlastnosti, po vytvrdnutí je pretierateľné a brúsiteľné. Použiteľné je aj na vlhký podklad.Je vhodné na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, neprepadá sa a odoláva starnutiu.Vhodné je na tehlu, keramiku, betón, sololit, sadrokartón, preglejku, kameň, MDF, drevo, kov a pod.Nie je vhodný pre použitie na PE, PP, PTFE, akrylové sklo a mäkčené PVC.Príprava podkladuLepený povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Dá sa použiť aj na vlhký podklad, prípadnú vodu je nutné najprv z povrchu zotrieť. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch obrúste a následne zotrite prach.AplikáciaNaneste lepidlo na jeden z povrchov:a) vo forme bodov na vyrovnanie nerovnomerných povrchov;b) vo forme vlnovky na dosiahnutie vyššej počiatočnej pevnosti na širšie povrchy;c) vo vertikálnych pásov v exteriérovom použitíTmelenie:Lepidlo naneste do škáry (max. šírka 20 mm, bez nárokov na pohyb spoja). Dbajte na rovnomerné vyplnenie škáry bez vzniku vzduchových bublín a dutín.Počas otvorenej doby vtlačte tmel do škáry vhodným nástrojom.Na dokonalé uhladenie povrchu škáry použite zriedený vodný roztok čistiaceho prostriedku (cca 5 % až 7 %).Po vytvrdnutí je pretierateľný farbami na báze vody alebo akrylátu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Senzibilizátor pokožky kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje trimetoxyvinylsilánVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.