12,75 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024

Vysokoflexibilné cementové lepidlo vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu. Je vhodné pre interiér i exteriér na hrúbku vrstvy do 15 mm. Lepidlo obsahuje dve technológie:1. technológia AERO - dokonale prevzdušnená, plastická konzistencia;2. technológia MICRO GEL - predĺžená doba korekcie, lepenie pri zvýšených teplotách.Je pochôdzne a škárovateľné po minimálne 12 hodinách. Vhodné je pre

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Vysokoflexibilné cementové lepidlo vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu. Je vhodné pre interiér i exteriér na hrúbku vrstvy do 15 mm. Lepidlo obsahuje dve technológie:1. technológia AERO - dokonale prevzdušnená, plastická konzistencia;2. technológia MICRO GEL - predĺžená doba korekcie, lepenie pri zvýšených teplotách.Je pochôdzne a škárovateľné po minimálne 12 hodinách. Vhodné je pre použitie na obklady a dlažbu bez obmedzenia formátu, na podlahové vykurovanie, na terasy, bazény, balkóny alebo do kúpeľní.
Výdatnosť: 
- 1-5-3,7 kg/m2 v závislosti od rozmeru obkladov a hĺbky zubov stierky
Riedenie:
- vodou
Príprava podkladu
Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť.Všetky existujúce nečistoty , uvoľnené vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné odstrániť. 
Použitie v interiéri:- anhydritové podklady obrúsené a zbavené prachu, natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- sadrové podklady obrúsené a zbavené prachu, natreté Ceresit CT 17 PROFI- sadrokartónové dosky natreté Ceresit CT 17 PROFI- pórobetón zbavený prachu a natretý základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- existujúce pevné nátery obrúsené brúsnym papierom a natreté Ceresit CT 17 PROFI- drevotriesky a OSB dosky (hrúbka ≥ 25 mm) musia byť obrúsené a ošetrené základným náterom Ceresit CN 94- existujúce obklady a dlažba musia byť očistené, odmastené a natreté s Ceresit CN 94
Použitie v interiéri aj exteriéri:- betón (min. 3 mesiace starý), natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- cementové potery (najmenej 28 dní staré), natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- cementové potery s podlahovým vykurovaním (najmenej 28 dní staré), natreté Ceresit CT 17 PROFI- cementové a vápennocementové omietky (najmenej 28 dní staré), natreté Ceresit CT 17 POFI- povlakové aj maltové hydroizolácie pod obkladmi a dlažbouSpracovanie
Obsah balenia CM 17 PRO nasypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte pomocou nízko otáčkového miešadla s vhodným miešacím nástavcom, kým nezískate homogénnu hmotu bez hrudiek. Počkajte cca 5 minút a zmes opäť premiešajte. Ak je to nutné, pridajte malé množstvo vody a zmes premiešajte ešte raz. Lepidlo nanášajte na podklad pomocou zubovej stierky. Veľkosť zubov stierky závisí na veľkosti obkladov a dlažby. Ak sú obklady a dlažby väčšieho formátu lepené v interiéri alebo sú použité obklady z prírodného kameňa, musí byť použitá kombinovaná metóda lepenia, t.j. naneste tenkú vrstvu lepidla aj na rubovú stranu obkladu, alebo dlažby.
Ak sú obklady alebo dlažba inštalované v exteriéri, alebo na podlahovom vykurovaní, alebo na ploche so zvýšeným termickým alebo mechanickým zaťažením nanášajte lepidlo aj na rubovú stranu obkladov a dlažby tak, aby došlo k celoplošnému pokrytiu a prilepeniu dlažby bez dutín. Obklady a dlažby nenamáčajte, položte ich do lepidla a dotlačte. Nepokladajte bez škár tzv. na styk.Odporúčaná šírka škáry v interiéri min. 2 mm, v exteriéri min. 5 mm. Šírka škáry, spolu s odtieňom a formátom obkladového prvku ovplyvňuje veľkosť dilatačného poľa. 
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Vážne poškodenie očí kategória 1H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Prvky označovania
Prvky označovania (CLP):Výstražný piktogram

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia
H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P260 Nevdychujte prach.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Iná nebezpečnosť
Znížený obsah chrómu. Obsahuje portlandský cement. S vlhkosťou reaguje silne alkalicky, preto si chráňte pokožku a oči.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

Lepidlá na obklady a dlažby

V našej ponuke nájdete široký výber lepidiel určených pre aplikáciu obkladov a dlažieb. V tejto podkategórii sa zameriavame na lepidlá vyvinuté špeciálne pre tento účel, s vysokou adhéziou a odolnosťou voči vlhkosti. Nech sa rozhodnete pre lepidlo na keramické, mozaikové alebo kamenné obklady, nájdete u nás vhodný produkt pre vaše potreby. Naša ponuka obsahuje lepidlá v rôznych typoch a veľkostiach balení, aby ste mohli vybrať presne také, aké potrebujete. S našimi kvalitnými lepidlami dosiahnete precízne a dlhotrvajúce výsledky pri aplikácii obkladov a dlažieb vo vašom dome či na záhrade. Vyberte si spoľahlivé lepidlo od renomovaných výrobcov a urobte si svoj život jednoduchším.

Koľko stojí CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo 5 kg?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 12,75 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Lepidlá na obklady a dlažby

DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu šedá 25 kg DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu šedá 25 kg

Cementové lepidlo určené na lepenie obkladov, dlažieb, izolačných materiálov alebo ako základné lepidlo pri technike STAMP.Má predĺženú dobu schnutia a znížený sklz.Vhodné je tiež na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu s použitím armovacej sieťky.Vyhovuje európskej norme STN EN 12004:2007 + A1:2012 pre typ C2TE. Spotreba: - STAMP: 7 kg/m2- obkladanie: 3,5 kg/m2 Spotreba

DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu šedá 7 kg DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu šedá 7 kg

Cementové lepidlo určené na lepenie obkladov, dlažieb, izolačných materiálov alebo ako základné lepidlo pri technike STAMP.Má predĺženú dobu schnutia a znížený sklz.Vhodné je tiež na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu s použitím armovacej sieťky.Vyhovuje európskej norme STN EN 12004:2007 + A1:2012 pre typ C2TE. Spotreba: - STAMP: 7 kg/m2- obkladanie: 3,5 kg/m2 Spotreba

CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo 5 kg CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo 5 kg

Vysokoflexibilné cementové lepidlo vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu. Je vhodné pre interiér i exteriér na hrúbku vrstvy do 15 mm. Lepidlo obsahuje dve technológie:1. technológia AERO - dokonale prevzdušnená, plastická konzistencia;2. technológia MICRO GEL - predĺžená doba korekcie, lepenie pri zvýšených teplotách.Je pochôdzne a škárovateľné po minimálne 12 hodinách. Vhodné je pre

ULTRA FLEX C2TE S2 - Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu šedá 20 kg ULTRA FLEX C2TE S2 - Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu šedá 20 kg

Cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou spracovania. Vhodné do interiéru i exteriéru - na lepenie keramických obkladov, dlažby, dlažby z prírodného kameňa na omietku, betón, pórobetón, neomietnuté murivo i na starú dlažbu. Na lepenie drevených podkladov, OSB dosiek, či dlažieb podlahového kúrenia. Je odolné voči vode a mrazu, má vysokú pevnosť v ťahu i tlaku.  Spotreba: - cca 2,5 kg/m2 pri

CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby 25 kg CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby 25 kg

Tenkovrstvé cementové lepidlo určené na lepenie keramických obkladov a dlažby s nízkou nasiakavosťou na stabilných podkladov. Použitie lepidla je odporúčané v oblastiach zaťažených vlhkosťou, v objektoch priemyselných aj bytových, obzvlášť tam, kde je predpokladané zvýšené zaťaženie podláh - v skladoch, výrobniach, predajniach, školách, . V interiéri je lepidlo vhodné na podklady ako anhydrit, sadrové

Populárne produkty

Multitex Detské nepriepustné prestieradlo Bamboo žltá
18,49 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Držiak na uteráky MEXEN RUFO čierny
17,61 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Motive nanášacie hladidlo13x27 cm
3,09 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Komoda+Polička Switch Sb III Led Grafit
215,10 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Matex Deka s rukávmi Kangoo tmavohnedá, 150 x 210 cm
32,99 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
domtextilu.sk Oranžový koberec s motýlikmi a kvietkami 13357-113853
75,50 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Krásny čierny záves 3D do obývačky s bielymi leknami
67,10 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Set obrazov Feng Shui v bielo-žltom prevedení
58,93 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Plagát s paspartou grilovaný hovädzí steak
21,60 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Plagát s paspartou jedinečný New York
18,90 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Vintro Supreme Eggshell Orchid,1L
39,20 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Mozaikový stojan na kvety keramika Dekorhome Čierna
166,70 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Jedálenská stolička IRYS VELVET Signal Tmavomodrá
54,70 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
HOPA HOPA - Stojánková drezová batéria ELMA-33 OLBAELM33
115,87 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
SAPHO - SLIM keramické umývadlo 76x46cm, biela 1601-75
127,10 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Dekoria Rímska roleta Padva, červeno-biele káro, Quadro, 136-16
116,90 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024