2 270,11 €
Uvedená cena je platná k 17.07.2024

Rýchloschnúci nitrocelulózový lak vhodný k vyplneniu pórov dreva predovšetkým pod akrylátové, nitrocelulózové alebo akryluretánové vrchné laky a farby. Vhodný je na drevené výrobky v interiéri - drevený nábytok alebo drevené predmety. Lak sa veľmi dobre brúsi pričom vytvára kvalitnú základnú vrstvu pre ďalšiu povrchovú úpravu. Výdatnosť:  - 5-7 m2/L Riedenie: - C 6000 Príprava podkladu Podklad musí

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Náš produkt, COLORLAK ZÁKLADNÝ LAK C1036, je vysoce kvalitný nitrocelulózový lak bezfarebný, určený pre rôzne povrchové úpravy. S objemovou kapacitou 170 litrov, je ideálny pre profesionálnych lakýrníkov a výrobcov nábytku.

Tento základný lak je navrhnutý tak, aby poskytoval vynikajúci ochranný povrch a zároveň vytváral ideálnu pôdu pre ďalšie farebné laky. Jeho výnimočná schopnosť rýchleho vysychania umožňuje efektívne pracovať a dosiahnuť tak vynikajúce výsledky.

S použitím COLORLAK ZÁKLADNÉHO LAKU C1036 je možné zakryť nerovnosti na povrchu a vytvoriť hladkú základnú vrstvu. Čistá a bezfarebná formulácia umožňuje použiť ľubovoľnú farbu a dosiahnuť tak presne požadovaný výsledok.

Tento základný lak je ľahko aplikovateľný a má vynikajúcu priľnavosť k rôznym materiálom, ako je drevo, kov a plasty. Je vhodný pre interiérové aj exteriérové použitie, vďaka svojej vysokorozsahovej odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Okrem toho, COLORLAK ZÁKLADNÝ LAK C1036 je vodeodolný a má výraznú rezistenciu voči odreninám a škrabancom. To znamená, že povrchy natreté týmto lakom zostanú dlho zachované vo svojom pôvodnom stave.

Vďaka svojej vysoko kvalitnej formulácii, COLORLAK ZÁKLADNÝ LAK C1036 poskytuje dlhotrvajúcu ochranu a zároveň zachováva vynikajúci vzhľad povrchu. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivý a výkonný základný lak pre svoje projekty.

Rýchloschnúci nitrocelulózový lak vhodný k vyplneniu pórov dreva predovšetkým pod akrylátové, nitrocelulózové alebo akryluretánové vrchné laky a farby. Vhodný je na drevené výrobky v interiéri - drevený nábytok alebo drevené predmety. Lak sa veľmi dobre brúsi pričom vytvára kvalitnú základnú vrstvu pre ďalšiu povrchovú úpravu.
Výdatnosť: 
- 5-7 m2/L
Riedenie:
- C 6000
Príprava podkladu
Podklad musí byť čistý, suchý a bez nečistôt.
Aplikácia 
Základný lak pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom v 1-3 vrstvách v intervale najmenej 15 minút.Pred nanášaním vrchného laku vykonajte jemne prebrúsenie brúsnym papierom č. 320 najskôr za 1 hodinu zasychania poslednej vrstvy. 
Príklad náteru:1. príprava podkladu2. aplikácia 1-3 vrstiev základného laku3. prebrúsenie brúsnym papierom4. aplikácia napr. Celolesk alebo Celomat v 2-3 vrstvách
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Prvky označovania
Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.Výstražné piktogramy

Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:toluén2-metylpropán-1-olbutyl acetát
Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.4516P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.
Iná nebezpečnosť 
Pary tvoria spolu so vzduchom explozívne zmesi.PBT:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

Farby na drevo

V našej ponuke nájdete široký výber farieb na drevo, ktoré sú ideálne pre rôzne druhy dreva a povrchov. Naša kategória Farby na drevo obsahuje vysoko kvalitné farby a laky na drevo, ktoré poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a vynikajúci vzhľad. Či už potrebujete farbu na obnovu starého nábytku, alebo na ochranu drevených podláh či plotov, u nás nájdete všetko, čo potrebujete.

Naša ponuka farieb a lakov na drevo zahŕňa rôzne odtiene a typy farieb, vrátane matných, lesklých alebo pololesklých. Okrem tradičných farieb ako hnedá, biela alebo čierna ponúkame aj moderné odtiene, aby ste si mohli upraviť drevené povrchy presne podľa svojich predstáv.

Naše farby na drevo sú ľahko aplikovateľné a rýchlo schnú, čo vám ušetrí čas a energiu pri maľovaní. Sú vhodné na použitie na rôzne druhy dreva vrátane borovice, dubu, smreku či brezy. Pre dlhotrvajúcu ochranu odporúčame použiť aj náš sortiment lakovaní a impregnačných prostriedkov na drevo.

Vyberte si z našej širokej ponuky farieb na drevo a dajte svojim dreveným povrchom nový život. S našimi produktmi budú vaše drevené povrchy nielen chránené, ale aj krásne zrenovované a oživené. Prečítajte si viac o našich produktov v kategórii Farby na drevo a objavte nové možnosti pre úpravu vašich drevených povrchov.

Koľko stojí COLORLAK ZÁKLADNÝ LAK C1036 - Základný nitrocelulózový lak bezfarebný 170 L?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 2 270,11 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok bezfarebný lesklý 5 L PROFILAK - Polyuretánový lak na parkety a nábytok bezfarebný lesklý 5 L

Jednozložkový polyuretánový lak na náter drevených parkiet, dreveného nábytku a iných drevených výrobkov v interiéri.Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou.Okrem použitia v interiéri je možné ho aplikovať aj v exteriéri na nenáročné aplikácie, kde drevo nie je vystavené priamym poveternostným vplyvom.Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa

Johnstones Satin Woodstain - hrubovrstvová lazúra na drevo 0,75 l antická borovica Johnstones Satin Woodstain - hrubovrstvová lazúra na drevo 0,75 l antická borovica

Satin Woodstain - Hrubovrstvá lazúra, Charakteristika a použitie: Satin Woodstain  je hrubovrstvá lazúra špeciálne určená na hladké drevené povrchy ako dvere, okná, podbitia, záhradný nábytok, kde vytvára pevný, dobre priľnavý, hladký a pružný mikroporézny film. Satin Woodstain zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva. Odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, praskaniu a olupovaniu

Johnstones Classic Matt Woodstain - Tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo 2,5 l rosewood / ružové drevo Johnstones Classic Matt Woodstain - Tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo 2,5 l rosewood / ružové drevo

Johnstones Classic Matt Woodstain je syntetická tenkovrstvá lazúra, špeciálne určená na hrubo opracované a hladké drevo v exteriéri a interiéri. Classic Matt Woodstain je ideálna na nové alebo neošetrené drevo, kde vytvára matný mikroporézny film, ktorý odoláva praskaniu a olupovaniu sa náteru a UV žiareniu. (efarby.sk) Classic Matt Woodstain zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva.Vhodná aj

Johnstones Classic Matt Woodstain - Tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo 2,5 l clear / bezfarebný Johnstones Classic Matt Woodstain - Tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo 2,5 l clear / bezfarebný

Johnstones Classic Matt Woodstain je syntetická tenkovrstvá lazúra, špeciálne určená na hrubo opracované a hladké drevo v exteriéri a interiéri. Classic Matt Woodstain je ideálna na nové alebo neošetrené drevo, kde vytvára matný mikroporézny film, ktorý odoláva praskaniu a olupovaniu sa náteru a UV žiareniu. (efarby.sk) Classic Matt Woodstain zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva.Vhodná aj

VALTTI WOOD OIL - Olej na terasy (Puuöljy) (zákazkové miešanie) 2,7 l tvt 5088 - turve VALTTI WOOD OIL - Olej na terasy (Puuöljy) (zákazkové miešanie) 2,7 l tvt 5088 - turve

VALTTI WOOD OIL - Olej na terasy (Puuöljy) je špičkový produkt určený na ochranu a údržbu drevených terás. Tento olej je vyrobený na zákaznícke mieru a obsahuje 2,7 litra kvalitného oleja s kódovým číslom 5088 - turve. VALTTI WOOD OIL je vynikajúcou voľbou pre všetkých majiteľov terás, ktorí si vážia kvalitu a dlhodobú ochranu dreva pred poškodením a poveternostnými vplyvmi. Olej do hĺbky preniká

VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie) 2,7 l q801 - satakieli VALTTI OPAQUE - Vonkajšia farba na drevo (zákazkové miešanie) 2,7 l q801 - satakieli

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Polomatná krycia farba na drevené povrchy v exteriéri - vonkajšie obklady, poveternostné tabule, rámy okien a pod. Vhodný je i na hladké, rezané drevené povrchy a na impregnované drevo. Ponúka odolnosť voči poveternostným podmienkam, flexibilitu a trvanlivý povrch bez údržby. Reguluje vlhkosť, nepraská a nenadúva sa.  Spotreba:  -

Valtti Color - Matná polotransparetná lazúra na drevo (zákazkové miešanie) 9 l tvt 5072 - honka Valtti Color - Matná polotransparetná lazúra na drevo (zákazkové miešanie) 9 l tvt 5072 - honka

Čím natrieť vyvýšené záhony alebo záhradný nábytok z kovu, dreva? Dozviete sa v e-booku tu - nájdete v ňom aj štetec zadarmo.Matná polotransparentná lazúra na drevo, ktorá sa absorbuje do dreva a zanecháva jeho prirodzenú štruktúru. Po natretí nevytvára pevný film, potláča nepriaznivé účinky vonkajších podmienok a UV žiarenia. Vhodná je napr. na guľatinu, altánky, prístrešky a pod. Výdatnosť: 4-12

Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo 2,5 l sk 09 Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo 2,5 l sk 09

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Legno-Color je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Univerzálny farebný olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín. Má veľmi dobrú odolnosť voči vode, preniká do dreva a prehlbuje jeho štruktúru. Má ľahkú gélovú konzistenciu vďaka

Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo 2,5 l sk 15 Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo 2,5 l sk 15

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Legno-Color je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Univerzálny farebný olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín. Má veľmi dobrú odolnosť voči vode, preniká do dreva a prehlbuje jeho štruktúru. Má ľahkú gélovú konzistenciu vďaka

Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo 750 ml sk 16 Adler Legno-Color - farebný interiérový olej na drevo 750 ml sk 16

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Legno-Color je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Univerzálny farebný olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín. Má veľmi dobrú odolnosť voči vode, preniká do dreva a prehlbuje jeho štruktúru. Má ľahkú gélovú konzistenciu vďaka

ADLER PULLEX AQUA DECO - Tenkovrstvová vodouriediteľná lazúra ST 04/3 - uhura 2,5 L ADLER PULLEX AQUA DECO - Tenkovrstvová vodouriediteľná lazúra ST 04/3 - uhura 2,5 L

Vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s veľmi dobrou spracovateľnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Je vhodná ako základný náter pri renovácií okien spolu s Pullex Aqua DSL. Vďaka obsahu biocídnych látok chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Výdatnosť:  -

ADLER PULLEX AQUA DECO - Tenkovrstvová vodouriediteľná lazúra LW 01/1 - weide 0,75 L ADLER PULLEX AQUA DECO - Tenkovrstvová vodouriediteľná lazúra LW 01/1 - weide 0,75 L

Vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s veľmi dobrou spracovateľnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Je vhodná ako základný náter pri renovácií okien spolu s Pullex Aqua DSL. Vďaka obsahu biocídnych látok chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Výdatnosť:  -

SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie) TVT 3438 - mist 0,9 L SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie) TVT 3438 - mist 0,9 L

Ochranný olej na drevo pre vlhké interiérové priestory, ktorý drevo chráni pred vlhkosťou, nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov.Je vhodný pre holé alebo ošetrené drevo. Olej je tiež použiteľný na tepelne upravené drevo a tvrdé drevo.  Výdatnosť: - 8-15 m2/L Riedenie: - vodou  Príprava podkladu Nové čisté drevené povrchy:Vyčistite povrch od akýchkoľvek nečistôt a prachu.Zľahka navlhčite

NATURALIS OILS - Tíkový olej (vzorka) 2103 - dub rustikálny 0,005 L NATURALIS OILS - Tíkový olej (vzorka) 2103 - dub rustikálny 0,005 L

Tíkový olej vhodný na všetky typy drevín, ktorý poskytuje vynikajúcu ochranu pre záhradný nábytok, altánky, pergoly alebo fasády.Zanecháva polomatný povrch, ktorý zároveň zvýrazňuje štruktúru dreva.Je to tzv. ,,vysychavý olej\", ktorý zasychá oxidáciou vzdušného kyslíka.Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV žiarenia. Výdatnosť vrecúška:  - cca plocha 20 x30 cm (v dvoch náteroch) Pred otvorením

Dulux Universal lesk Čierny,0,75L Dulux Universal lesk Čierny,0,75L

Universal lesk je syntetická vrchná farba na drevo i kov, vysoko odolná proti pôsobeniu vody a voči mechanickému poškodeniu náteru. Farba sa ľahko spracováva a je určená k všestrannému použitie v interiéri aj exteriéri.

OSMO - Ochranná olejová lazúra (vzorka) 706 - dub 0,005 L OSMO - Ochranná olejová lazúra (vzorka) 706 - dub 0,005 L

Ochranná olejová lazúra pre dekoratívny& polomatný náter dreva v exteriéri.Predstavuje dlhodobú ochranu na báze oleja bez praskania a odlupovania náteru.Náter je zároveň odolný voči poveternostným podmienkam a odolný vode.Povrchová úprava obsahuje účinné zložky na preventívnu ochranu proti plesniam, riasam a hubám.Je vhodná pre aplikáciu na vertikálne povrchy - dvere, okná, okenné uzávery, obklady

OSMO Tvrdý voskový olej farebný pre interiéry 0.005 l Med 3071 vzorka OSMO Tvrdý voskový olej farebný pre interiéry 0.005 l Med 3071 vzorka

Tvrdý voskový olej je osvedčený voskový olej v 8 farebných variantoch. Špeciálne prispôsobený dreveným podlahám - povrch s jednoduchou údržbou a pre zdravé bývanie.

TIKKURILA Supi Sauna Finish - akrylátový lak do sauny 0.9 l Karhu 5074 TIKKURILA Supi Sauna Finish - akrylátový lak do sauny 0.9 l Karhu 5074

Akrylátový lak TIKKURILA Supi Sauna Finish určený k povrchovej úprave vlhkých priestorov v interiéri použite najmä na steny a stropy v parných miestnostiach, umyvárňach a šatniach. Povrch natretý lakom odpudzuje vodu a nečistoty.

ADLER Innenlasur UV 100 - prírodná lazúra na drevo pre interiéry 2.5 l Luftschloss ST 13/4 ADLER Innenlasur UV 100 - prírodná lazúra na drevo pre interiéry 2.5 l Luftschloss ST 13/4

Lazúra Innenlasur UV 100 na drevo na vodnej báze pre zdravé bývanie, zabezpečuje obzvlášť prirodzený vzhľad. Vhodná pre obloženie stien a stropov, dvere, nábytok, panely.

ADLER Pullex Plus Lasur - lazúra na ochranu dreva v exteriéri 2.5 l Urgestein LW 05/5 ADLER Pullex Plus Lasur - lazúra na ochranu dreva v exteriéri 2.5 l Urgestein LW 05/5

Adler Pullex Plus Lasur je vhodná na všetky drevené konštrukcie v exteriéri. Chráni povrch pred hnilobou a plesňou, zaisťuje dokonalú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Populárne produkty

Kufr na nářadí XEBLOCCK PRO 54,6 x 38 x 51 cm černo-červený
98,24 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Nočný stolík Relly biely
79,80 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Brúsny kotúč lamelový 60 X 15 X 6 Mm, P 100 Co
2,59 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Radiator G Plus 1420x540 Biela Mat 613W
229,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Skrinka Fresh D60 0D1S
109,99 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Závesná skrinka do kúpeľňe Bari A35 1D0S DSM biela
79,99 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Podberák na vodné rastliny malý
10,99 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Komoda 1d3s Tara k13/ta white/pacific walnut
429,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Samolepiaca fototapeta kamenný súmrak
39,20 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Otočné kreslo BOOGIE II Signal Sivá
129,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Sedacia súprava rohová MDF / drevo / látka Dekorhome Zelená
522,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
LI - ELLE PELLE - SH 1052 kľučka/kľučka WC 90 mm Chróm lesklý
282,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Kusový koberec Gala 01/KKK 200x290 cm
436,79 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Kobercové štvorce Turbo Tile 2071 5 m2
130,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
CHEMOLAK SYNTETIKA EXTRA S 2013 lesklá RAL6000,4.0L
45,23 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024