CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo 5 kg
12,75 €
Uvedená cena je platná k 28.05.2024
CERESIT CM17 PRO - Vysokoflexibilné cementové lepidlo 5 kg
12,75 €
Uvedená cena je platná k 28.05.2024

Vysokoflexibilné cementové lepidlo vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu. Je vhodné pre interiér i exteriér na hrúbku vrstvy do 15 mm. Lepidlo obsahuje dve technológie:1. technológia AERO - dokonale prevzdušnená, plastická konzistencia;2. technológia MICRO GEL - predĺžená doba korekcie, lepenie pri zvýšených teplotách.Je pochôdzne a škárovateľné po minimálne 12 hodinách. Vhodné je pre použitie na obklady a dlažbu bez obmedzenia formátu, na podlahové vykurovanie, na terasy, bazény, balkóny alebo do kúpeľní.Výdatnosť: - 1-5-3,7 kg/m2 v závislosti od rozmeru obkladov a hĺbky zubov stierkyRiedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť.Všetky existujúce nečistoty , uvoľnené vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné odstrániť. Použitie v interiéri:- anhydritové podklady obrúsené a zbavené prachu, natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- sadrové podklady obrúsené a zbavené prachu, natreté Ceresit CT 17 PROFI- sadrokartónové dosky natreté Ceresit CT 17 PROFI- pórobetón zbavený prachu a natretý základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- existujúce pevné nátery obrúsené brúsnym papierom a natreté Ceresit CT 17 PROFI- drevotriesky a OSB dosky (hrúbka ≥ 25 mm) musia byť obrúsené a ošetrené základným náterom Ceresit CN 94- existujúce obklady a dlažba musia byť očistené, odmastené a natreté s Ceresit CN 94Použitie v interiéri aj exteriéri:- betón (min. 3 mesiace starý), natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- cementové potery (najmenej 28 dní staré), natreté základným náterom Ceresit CT 17 PROFI- cementové potery s podlahovým vykurovaním (najmenej 28 dní staré), natreté Ceresit CT 17 PROFI- cementové a vápennocementové omietky (najmenej 28 dní staré), natreté Ceresit CT 17 POFI- povlakové aj maltové hydroizolácie pod obkladmi a dlažbouSpracovanieObsah balenia CM 17 PRO nasypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte pomocou nízko otáčkového miešadla s vhodným miešacím nástavcom, kým nezískate homogénnu hmotu bez hrudiek. Počkajte cca 5 minút a zmes opäť premiešajte. Ak je to nutné, pridajte malé množstvo vody a zmes premiešajte ešte raz. Lepidlo nanášajte na podklad pomocou zubovej stierky. Veľkosť zubov stierky závisí na veľkosti obkladov a dlažby. Ak sú obklady a dlažby väčšieho formátu lepené v interiéri alebo sú použité obklady z prírodného kameňa, musí byť použitá kombinovaná metóda lepenia, t.j. naneste tenkú vrstvu lepidla aj na rubovú stranu obkladu, alebo dlažby.Ak sú obklady alebo dlažba inštalované v exteriéri, alebo na podlahovom vykurovaní, alebo na ploche so zvýšeným termickým alebo mechanickým zaťažením nanášajte lepidlo aj na rubovú stranu obkladov a dlažby tak, aby došlo k celoplošnému pokrytiu a prilepeniu dlažby bez dutín. Obklady a dlažby nenamáčajte, položte ich do lepidla a dotlačte. Nepokladajte bez škár tzv. na styk.Odporúčaná šírka škáry v interiéri min. 2 mm, v exteriéri min. 5 mm. Šírka škáry, spolu s odtieňom a formátom obkladového prvku ovplyvňuje veľkosť dilatačného poľa. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Vážne poškodenie očí kategória 1H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P260 Nevdychujte prach.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťZnížený obsah chrómu. Obsahuje portlandský cement. S vlhkosťou reaguje silne alkalicky, preto si chráňte pokožku a oči.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).